Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

HAKKINDA

2012 yılında kurulan fakültemiz geçen yıllar içerisinde büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde yüzlerce öğrenciye tarımda verimlilik ve ilgili teknolojiler konusunda eğitim imkânı sağlamaktadır. Çağdaş ve çok kültürlü kampüs ortamında pratik ve teknolojik uygulamalarla tarımda eğitim yanında sosyal sorumluk doğrultusunda öğrencilerimizle beraber güncel talepler istikametinde sürdürülebilir tarım konusunda farkındalık oluşturacak bilgi ve hizmetler sunmaktadır. 

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz, evrensel değerler çerçevesinde ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda, tarımsal alanda sürdürülebilirlik ve etik ilkeler doğrultusunda, bilimsel esaslara uygun olarak, tarımsal üretim alanlarında, çağdaş mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, yeni bilgi ve teknolojileri takip edebilecek; sürekli öğrenen ve öğretebilen; üreten, araştıran ve uygulayabilen; gelişim ve değişime açık, ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip, geniş bakış açılı, özgüven sahibi nitelikli meslek elemanları yetiştirmek ve böylece toplumun refahına katkı sağlamaktır.
Vizyonumuz, Kıbrıs’ın en verimli toprakları üzerinde konumlanan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin bir birimi olarak; çevreye ve etik değerlere duyarlı, yürüttüğü çağdaş eğitim-öğretim faaliyetleri, yaptığı bilimsel araştırma-geliştirme çalışmaları ve yetiştirdiği nitelikli meslek elemanları açısından ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip öncü, örnek ve rağbet gören bir fakülte olmaktır.

CIU Plant Technologies Department

EĞİTİM İMKANLARI

Eğitim dili İngilizce olup fakültemiz Yüksek Öğretim Kurumu akreditasyonludur ve mezunlarımız aldıkları eğitim neticesinde dünyanın dört bir yanında kolaylıkla iş bulabilmekte ve akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler. Fakültemizin tarımın hemen her kolunda uygulama alt yapısı bulunmaktadır. Fakülte öğrencilerinin UKÜ Kampüsü bitişiğinde yer alan 2940 dekarlık ‘Uygulama, Araştırma ve Eğitim Çiftliği’nde araştırma yapma, uygulamalı eğitim ve staj yapma olanakları bulunmaktadır. Toplam Çiftlik alanının 655 dekarlık kısmı 420 dekar zeytin, 75 dekar serin iklim meyve türleri ve 260 dekar bağ olmak üzere çok yıllık türlere ayrılmıştır. 45 dekarda örtü altı, 25 dekarda ise açıkta sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bunlara ilaveten yaklaşık bir dekar alanda bahçe, tıbbi ve aromatik bitkiler ve süs bitkileri yetiştiriciliği için tam kontrollü sera bulunmaktadır. Kampüs içerisinde öğrenci uygulamaları için bir adet tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi bulunmaktadır.

Çiftlik bünyesinde aktif olarak çalışan modern zeytin (500m2) ve üzüm işleme tesisleri bulunmaktadır. Çiftlik alanının 2030 dekarlık kısmında yonca ve tahıllar gibi tarla bitkileri yetiştirilmektedir. Yaklaşık 100 dekar alanda tavukçuluk, 85 dekar üzerinde ise büyükbaş/küçükbaş hayvancılık işletmeleri yer almaktadır.
Çiftlikte farklı yaş gruplarında 1000 üzerinde büyükbaş hayvan ve bir adet mandıra bulunmaktadır. Tavukçuluk işletmesinde ise her biri 720 m2 lik 27 kümes mevcuttur. Bunlardan 9'unda damızlık yumurta üretim yeri ve 18,000 civciv/hafta üretim kapasitesi bulunmaktadır. Üç kümeste 40,000 yumurta/gün üretim kapasitesi ile yumurta üretimi yapılmaktadır. Diğer 16 kümeste ise et üretimi gerçekleştirilmektedir. Bunların yanında kampüs içerisindeki at çiftliğinde sportif ve hobi amaçlı faaliyetler yapılmaktadır. 
 

uku-tarim-bilimleri-egitim-imkanlari

Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (BRC) Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı, moleküler çalışmaların yapılamasını sağlamaktadır. Bu laboratuvar, kullanılacak örnek materyali ile kontaminasyon hassaslığı ve riski göz önünde bulundurularak çeşitli fonksiyonel çalışma istasyonları şeklinde ayrılmıştır. Bu fonksiyonel çalışma istasyonları içerisinde solüsyon ve farmakolojik ajanların hazırlandığı çözelti hazırlama istasyonu (pH metre, manyetik karıştırıcı, distile su cihazı vb.); protein izolasyonu ve gen ekspresyon çalışmalarının yapıldığı protein çalışma istasyonu (soğutmalı santrifüj, SDS elektroforez sistemi, “Western blotting” sistemi, ve “chemiluminescence” görüntüleme sistemi); cDNA sentezi için DNA çalışma istasyonu (nano-spektrofotometre, santrifüj, blok ısıtıcı, vb.); nükleotid ekspresyon çalışmalarının yapıldığı PCR çalışma istasyonu (realtime PCR rotary cycler, UV görüntüleme sistemi, yatay ve dikey elektroforez sistemi); RNA izolasyonu ve ekspresyonunun çalışıldığı RNA çalışma istasyonu (nano-spektrofotometre, santrifüj, blok ısıtıcı, vb.) bulunmaktadır. Bu alanlarda en güncel ve modern teknolojik moleküler çalışmalar yapılabilmektedir. 
Özet olarak öğrencilerimiz klasik uygulamaların yanında, güncel ve teknolojik gelişmeleri takip edecek nitelikte, tarımda verimliliğe odaklanmış, hem pratik hem de akademik donanıma sahip olarak mezun olmak üzere eğitim ve öğrenimlerini tamamlamaktadır.

İletişim

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE126

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2391
Fakülte E-posta: secretary-foa@ciu.edu.tr
Dekan: Prof. Dr. Mustafa Erayman
Dekan E-posta: merayman@ciu.edu.tr